Keuringen & expertise

Keuring van Binnenwaterinstallatie

Een reglementaire sanitaire installatie is cruciaal voor de kwaliteit van het drinkwater tot aan de kraan. Sinds 1 januari 2005 is de keuring van alle nieuwe sanitaire installaties verplicht, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Via een keuring gaan we na of je sanitaire installatie en alle toestellen reglementair aangesloten zijn, zodat de drinkwaterkwaliteit behouden blijft. Een keuring is verplicht bij.

 • vóór de eerste ingebruikname
 • bij belangrijke wijzigingen aan de sanitaire installatie
 • bij ingebruikname na afsluiting wegens onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de verbruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening
 • na vaststelling van een inbreuk op de wettelijke voorschriften, op verzoek van het drinkwaterbedrijf.

Als erkend AQUAFLANDERS keurder van binneninstallaties kan u ons contacteren voor de uitvoering van een keuring. 

Keuring van privéwaterafvoer

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater of bij een verplicht opgelegde keuring, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met ‘privéwaterafvoer’ wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd: of het afvalwater (correct) aangesloten is 

 • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)
 • in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie

of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

Op het zoneringsplan van de gemeente en/of bouwvergunning staat in welk gebied uw woning ligt en welke maatregelen u moet nemen voor de afvoer van uw afval- en regenwater.
DEVISA is een erkend keurder bij VLARIO (Vlaamse rioolbeheerder). Contacteer ons voor een passende offerte.

Thermografie (IR)

 • Thermografie is een contactloze meetmethode waarbij men de temperatuur in kaart brengt, door middel van een thermografische camera. De camera levert een thermogram, een visuele weergave van de heersende temperaturen in combinatie met een gewoon beeld. Een thermogram lijkt op een gewone foto, maar is radiometretisch. 

Thermografisch onderzoek kan u helpen bij:

 • Het vinden van uitvoeringsgebreken in een gebouw (ontbrekende isolatie, constructiefouten ,…)
 • Het vinden van slecht werkende componenten in een elektrische installatie
 • Kwaliteitscontrole PV installatie
 • Opsporing van een waterlekken in een ingewerkte leiding in vloer, gevel of dak 

DEVISA beschikt over een ruime ervaring, kennis en de nodige apparatuur inzake thermografie. Contacteer ons voor een expertise of nazicht.

Expertise

In een beperkt aantal gevallen volstaat de kennis van het recht niet om een probleem op te lossen. In deze gevallen kan het advies worden ingewonnen van een deskundige of expert.
DEVISA staat u bij met expertise in het domein van energieprestatie van gebouwen (EPB), vocht of schimmelproblemen, onvoldoende hygiënische ventilatie, …

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie op een gegeven moment. Als onafhankelijk en deskundig adviesbureau kan u ons contacteren voor een plaatsbeschrijving voor een van volgende zaken:

 • bij Verkoop of verhuur van een woonentiteit of gebouw
 • Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving bij de uitvoering van bouwtechnische werken
 • Specifieke plaatsbeschrijving