Wetgeving preventie

de wetgeving rond preventie is terug te vinden in de "Welzijnswet" en de codex. Meer verduidelijking kan je hieronder terugvinden:

De welzijnswet en de codex over het welzijn op het werk:

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook de "welzijnswet" genoemd, is de basiswet op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk. Deze wet schept namelijk een kader waarin de uitvoeringsbesluiten genomen worden. Deze uitvoeringsbesluiten worden voor het merendeel gebundeld in de Codex over het welzijn op het werk.

De besluiten in deze codex zijn opgebouwd volgens een filosofie die vernieuwend is ten opzichte van deze waarvan uitgegaan werd in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), de vroegere codificatie van voorschriften inzake arbeidsveiligheid en -gezondheid.  Daar waar in de huidige welzijnsreglementering uitgegaan wordt van doelvoorschriften, bevat het ARAB voornamelijk gedetailleerde middelenvoorschriften. De welzijnswet en de codex houden dus minder uitvoerig omschreven technische voorschriften in. Er wordt gewerkt volgens een lossere structuur met voornamelijk rechtsnormen waaraan de werkgever op zijn eigen manier concrete invulling kan geven.

Het ARAB is reeds grotendeels uitgehold en zal binnen afzienbare tijd helemaal verdwijnen doordat ook de resterende bepalingen uit het ARAB zullen worden overgeheveld naar de codex of wanneer dat niet mogelijk is, worden opgeheven.

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er binnenkort kan overgegaan worden tot de codificatie van de codex. Dit wil zeggen: het coördineren van de verzameling besluiten die nu de codex vormen. Het geheel wordt op dat ogenblik ook opnieuw genummerd. Pas in deze fase zal men kunnen spreken van een echte codex over het welzijn op het werk.


ARAB
ARAB staat voor Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Het is de samenbundeling van alle reglementaire en algemene bepalingen betreffende de gezondheid en veiligheid van werknemers die reeds vóór 1946 bestonden en de besluiten die sindsdien zijn uitgevaardigd. Momenteel worden er geen nieuwe bepalingen toegevoegd aan het ARAB. Nieuwe besluiten over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk worden opgenomen in de Codex welzijn op het werk.

AREI
AREI staat voor Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties. Het bevat voorschriften die van toepassing zijn op elektrische installaties en elektrisch materieel voor zowel industrieel als huishoudelijk gebruik. Het reglement is ingedeeld in zes hoofdstukken.


Veiligheidscoordinator