Wetgeving EPB

De energieprestatieregelgeving wordt gevormd door het EPB-decreet van 22 december 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005. Het EPB-decreet vervangt het Energieprestatiedecreet van 7 mei 2004.Het EPB-decreet of het 'Decreet houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat voor gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat' omvat:
  1. het decretale kader voor het omzetten van de eerste 4 verplichtingen van de Europese richtlijn. De Vlaamse Regering is bevoegd om uitvoeringsbesluiten te creëren. De richtlijn inzake de keuring van centrale verwarmingsketels en airconditioningsystemen wordt omgezet en opgenomen in de leefmilieuregelgeving;
  2. de uitvoerings- en handhavingsmaatregelen.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 geeft uitvoering aan:
  1. de methode waarmee de energieprestatie wordt berekend;
  2. de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen;
  3. de bepaling van de gebouwen of werkzaamheden waarvoor uitzondering, afwijking of vrijstelling van een of meer eisen mogelijk is;
  4. de effectieve invoeringsdatum van de energieprestatieregelgeving.

 

EISEN

Afhankelijk van

  • de bestemming van een gebouw of gebouwdeel;
  • de aard van de werken; 
  • de datum van aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning;

gelden er verschillende EPB-eisen.

Voor projecten met een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 januari 2010 zijn de EPB-eisen verstrengd. De wijzigingen staan aangegeven in de tabel:

 
BESTEMMING
AARD VAN HET WERK
 
wonen
kantoor
en
school
andere specifieke bestemming
industrie
nieuwbouw
herbouw
ontmanteling
gedeeltelijke herbouw met een BV groter dan 800 m³*
gedeeltelijke herbouw met minstens één wooneenheid*
uitbreiding met een BV groter dan 800 m³*
uitbreiding met minstens één wooneenheid
* de EPB-eisen zijn enkel van toepassing op het nieuw gebouwde deel
thermische isolatie

 maximaal
 K 45
en
maximale U-waarden
of
minimale 
R-waarden(gebouw) 

maximaal
 K 45
(gebouw)
en
maximale 
U -  of
  minimale 
R-waarden
maximaal 
K 45
(gebouw)
en
maximale 
U -  of
minimale 
R -waarden
maximaal
 K 55
(gebouw)
of
maximale 
U -of
minimale 
R-waarden
energie-
prestatie
maximaal 
E 100 /  maximaal E80 
(woon-eenheid)
maximaal 
E 100
-----
-----
binnenklimaat
minimale ventilatie-
voorzieningen
en
beperken van het risico op oververhitting
(wooneenheid)
minimale ventilatie-
voorzieningen
minimale ventilatie-
voorzieningen
minimale ventilatie-
voorzieningen
gedeeltelijke herbouw met een BV kleiner dan of gelijk aan 800 m³ en zonder wooneenheden
uitbreiding met een BV kleiner dan of gelijk aan 800 m³ en zonder wooneenheden
thermische isolatie
maximale U-waarden of minimale R-waarden 
(voor nieuwe delen)
energie-
prestatie
-----
binnenklimaat
minimale voorzieningen 
(voor nieuwe delen)
verbouwing
thermische isolatie
maximale U-waarden of minimale R-waarden 
(voor verbouwde en nieuwe delen)
energie-
prestatie
-----
binnenklimaat
ventilatie: minimale toevoeropeningen (bij vervanging van ramen)
 
functiewijziging met  BV groter dan 800 m³ 
thermische isolatie
maximaal K 65 (gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat)
(In de praktijk gaat een functiewijziging vaak samen met een verbouwing. 
In dat geval gelden ook maximale U- en minimale R-waarden.)
energie-
prestatie
-----
binnenklimaat
minimale ventilatievoorzieningen (gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat)

Het overzicht van de EPB-eisen kunt u hier downloaden:

Voor een overzicht van de maximale U-waarden of minimale R-waarden en het debiet waarop ventilatievoorzieningen moeten ontworpen zijn, ga naar: