Aanpak EPB

De energieprestatieregelgeving legt een aantal verplichtingen op waaraan voldaan moet worden tijdens het bouwproces.

 • Het bouwproces bestaat uit verschillende fases. Bij iedere fase hoort, in het kader van de energieprestatieregelgeving, een specifiek document:
  • de vergunningsaanvraag en eventuele haalbaarheidsstudie
  • de startverklaring
  • de EPB-aangifte
  • het energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw
 • De verschillende personen die betrokken zijn bij het bouwproces hebben in het kader van de energieprestatieregelgeving elk hun eigen taak en verantwoordelijkheden:
  • de bouwheer
  • de architect
  • de verslaggever

Om controle te hebben op de naleving van de energieprestatieregelgeving in de praktijk, doet het Vlaams Energieagentschap bouwplaatsbezoeken en worden boetes opgelegd.

Het bouwproces, van ontwerp tot afwerking, kan onderverdeeld worden in vier fases:

De ontwerpfase

Energiezuinig bouwen en verbouwen start met de eerste pennentrek van de architect. Het is belangrijk om tijdens deze fase al rekening te houden met de opgelegde eisen inzake isolatie, energieprestatie en ventilatie.
Samen met de architect kunt u, als bouwer of verbouwer, bespreken welke combinatie van maatregelen en materialen het best gebruikt wordt.

De overheid heeft de architecten over de energieprestatieregelgeving ingelicht o.a. door een specifiek opleidingspakket. Met de software die de overheid ter beschikking stelt, kan een architect berekenen of het ontwerp zal voldoen aan de energieprestatieregelgeving.

De architect integreert de gekozen maatregelen en materialen in de documenten (plannen) van het bouwaanvraagdossier en in de lastenboeken.

Op www.energiebewustarchitect.be kunt u als bouwheer op zoek gaan naar een 'energiebewuste architect' in uw gemeente.  Deze architecten volgden een bijscholing om lage-energiewoningen te ontwerpen en ondertekenden een engagementsverklaring.  

 

De startfase

Als bouwer of verbouwer bent u de houder van de stedenbouwkundige vergunning en wordt u de 'aangifteplichtige' voor de energieprestatieregelgeving.

Acht dagen voor de start van de werkzaamheden moet u een 'verslaggever' aanstellen. Dat kan zowel de ontwerpende architect van de woning zijn als een andere architect of ingenieur.

Door middel van een elektonische startverklaring, deelt de verslaggever de startdatum van de werkzaamheden, gegevens over het bouwproject, de aangifteplichtige, de architect en zichzelf, mee aan het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Vervolgens ontvangt de verslaggever een afdruk van de startverklaring. Dat document wordt ondertekend door de aangifteplichtige, de architect en de verslaggever. De verslaggever houdt het ondertekend document bij.

 

De uitvoeringsfase

Tijdens het uitvoeren van de werken houdt de verslaggever nauwkeurig alle zaken bij die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van de woning beïnvloeden.

In deze fase behoudt u de vrijheid om bepaalde materiaal- of installatiekeuzes te veranderen.

Als de architect merkt dat er een risico ontstaat (door een slechte keuze van materiaal of installatie) voor het voldoen van de woning aan de EPB-eisen, moet hij dit melden aan u en de verslaggever.

 

De ingebruikname van de woning

Na de uitvoering van de werken, én uiterlijk zes maanden na de ingebruikname van de woning, moet u als aangifteplichtige aantonen dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving.

De verslaggever maakt hiervoor een berekening (de EPB-aangifte) op basis van de gedane vaststellingen, de lastenboeken, de facturen ... Voor deze berekening gebruikt hij het softwarepakket van de overheid.

Samen met de EPB-aangifte levert de verslaggever u ook het verplichte energieprestatiecertificaat af.

In samenspraak met u dient de verslaggever de EPB-aangifte elektronisch in, bij het Vlaams Energieagentschap (VEA), als bewijs dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving.
Het is de taak van de verslaggever om correct te rapporteren over de uitgevoerde maatregelen en materialen.